شما می‌تونین با حمایت مالی هم یه حرکتی زده باشین!

یعنی شما سیرک هم بری و بخوای میمون تماشا کنی بلیط می‌خری!

خوب اینجا هم داری یه سری محتوای جفنگ و چرت و پرت می‌بینی که حداقل می‌خندی!

سید یعنی اندازه یه میمون هم نمی‌ارزیم!؟

خوب سر کیسه رو شل کن و برو!